Matvareexpressen AS noteres på Euronext Growth Oslo

Oslo Børs’ halvårlig indeksrevidering av OBX® familien september 2023

OBX ESG-Indeks

Back

Den nasjonale ESG-blue-chip-indeksen dedikert til det norske markedet.

Den nye ESG-referansen i Norge

OBX® ESG-indeksen ble opprettet for det norske markedet som den nye nasjonale ESG-referansen og er den første ESG-relaterte indeksen i OBX-familien.

OBX ESG-indeksen er utviklet for å identifisere de 40 selskapene i Norge som viser god håndtering av risiko knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). 

En metodikk med globalt anerkjente standarder

Indeksmetodikken inkluderer ekskluderingsfiltre med hensyn til FNs Global Compact-prinsipper (UNGC), fastsatt av Sustainalytics.

Indeksmetodikken ekskluderer også selskaper basert på selskapets tilknytting til tobakk, termisk kull, oljesand, skiferenergi, arktisk olje og gass, håndvåpen og kontroversielle våpen.
OBX ESG building blocks


OBX® ESG gir muligheter for å skape et stort utvalg av investeringsobjekter som ETF-er, fond og strukturerte produkter.


Les mer om OBX ESG:

OBX ESG Live Quotes

Regler for OBX ESG-indeksen   |    OBX ESG faktaark

OBX ESG ESG-rapport   |   OBX ESG pressemelding

 

Se presentasjonen:

Euronext ESG Blue-chip-indekser

OBX® ESG-indeksen er en av flere nasjonale ESG-indekser på tvers av Euronexts geografiske områder.

FINN FLERE BLUE-CHIP-INDEKSER PÅ EURONEXT ESG

 

Kontakt oss på  index-team@euronext.com  hvis du har spørsmål.

 

 

Back to previous page  |  Euronext Index Data Page  |  Euronext Index Team Services

Endringer i Regelverk og Standardvilkår

Back

Euronext VPS og kontoførerne har felles behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i registreringsvirksomheten.

Ansvarsfordelingen mellom Euronext VPS og kontoførerne er fastsatt i Regelverk og Standardvilkår. Euronext VPS har på bakgrunn av GDPR gjort endringer i ansvarsreguleringen. Endringene trer i kraft 17. februar 2020.

GDPR viderefører i stor grad personvernreglene fra det tidligere direktivet og den tidligere personopplysningsloven av 2000, men stiller også nye krav. GDPR stiller blant annet krav til at ansvarsforholdet mellom VPS og kontoførerne i registreringsvirksomheten tydeliggjøres. Ansvarsfordelingen følger oppgavefordelingen i kontoførermodellen. Det felles behandlingsansvaret gjelder ikke VPS’ tilleggstjenester og oppgjørsvirksomheten.

 • Etter endringen blir regelverket for behandling av personopplysninger slik:
 • VPS og kontoførere har felles behandlingsansvar for personopplysninger i registreringsvirksomheten
 • VPS skal sørge for at behandling av personopplysninger som er registrert i VPS Registeret oppfyller kravene i personvernregelverket, herunder kravene til lagring, sikring og sletting
 • Kontofører skal tilsvarende sørge for at behandling av personopplysninger i kontoførervirksomheten oppfyller kravene i personvernregelverket
 • Den som innhenter og registrerer personopplysninger er ansvarlig for å gi informasjon ved innsamlingen og holde opplysningene oppdatert
 • Euronext VPS og kontofører skal ha rutiner for å etterleve kravene, og kunne dokumentere dette
 • Kontofører er ansvarlig for å behandle krav fra kontohavere og andre om utøvelse av rettigheter etter GDPR, samt innsynsbegjæringer fra investor og innehaver av begrensede rettigheter etter verdipapirregisterloven. VPS skal bistå kontofører når det er nødvendig
 • Den som oppdager et personvernbrudd skal varsle den ansvarlige. Ansvarlige for brudd skal håndtere bruddet og informere den uten ugrunnet opphold og senest innen 36 timer

Disse reglene vil bli videreført i nytt Regelverk som trer i kraft når VPS får tillatelse til å drive verdipapirsentralvirksomhet etter CSDR.

VPS’ tilleggstjenester er dels regulert i Regelverk/Standardvilkår og dels i egne avtaler. VPS’ behandling av personopplysninger i tilknytning til VPS’ tilleggstjenester er regulert i en egen databehandleravtale. Til hver tilleggstjeneste er det utarbeidet en beskrivelse av behandlingen. Beskrivelsen inneholder informasjon bl.a. om hvem som er behandlingsansvarlig, formål, behandlingsgrunnlag, oppbevaringstid og ev. underleverandører.

Euronext VPS og oppgjørsdeltakerne har separat behandlingsansvar for personopplysninger i oppgjørsvirksomheten.

Vi ber kontoførere sende kontaktopplysninger Euronext VPS skal bruke ved personvernrelaterte henvendelser til kunde@vps.no . De som har sendt slik informasjon trenger ikke sende på nytt.

SRDII tjenester fra Euronext Securities Oslo

Back

SRD II-regulering i det norske markedet er i ferd med å bli bestemt. Og Euronext Securities Oslo er i ferd med å utvikle tjenester som sikrer at utstedere og forvaltere vil kunne oppfylle kravene i den nye forskriften.

Vi vil forbedre vår portal for utstedere, VPS Issuer Services (VIS) med alle tjenester som er nødvendige for at utstederne skal være i samsvar med den nye forskriften. I samarbeid med Euronext Corporate Services vil Euronext Securities Oslo tilby aksjonæranalyser slik at utsteder kan samhandle med sine aksjonærer, øke likviditeten og utvide sin aksjonærbase. Investorer vil motta informasjon om bedriftens handlinger gjennom bruk av ISO-meldinger og eksisterende portaler som VPS Investortjenester (VIP). Endelig vil Euronext Securities Oslo muliggjøre kommunikasjon med mellommenn gjennom automatiserte prosesser som vil sikre en effektiv flyt av kommunikasjon.

SRD II tjenester fra Euronext Securities Oslo

Euronext Securities Oslo utvikler for tiden tjenester og funksjoner for SRD II basert på følgende tre pilarer:

 1. Generalforsamlings løsning
  Generalforsamlings løsningen vil bli forbedret for å sikre at utstedere og deres formidlere oppfyller SRD II-kravene.
 2. Shareholder Identification Services
  Euronext VPS utvikler for tiden ISO 20022-meldinger for å støtte utstedere sitt behov for å avsløre sine aksjonærer som er plassert på en forvalter konto (nominee). Videre vil der tilbys funksjonalitet for utstedere å bestille aksjeeieridentifikasjon ved å bruke VPS Issuer Services. Aksjonæridentifikasjonstjenester vil bli levert i samarbeid med Euronext Corporate Services.
 3. Corporate Action
  Euronext Securities Oslo vil tilby tjenester som sikrer aksjonærene utøvelse av aksjonærenes rettigheter ved å gi sluttinvestoren informasjon om alle selskapshandlinger i VPS Investortjenester og ved å sende informasjon til forvaltere gjennom ISO-meldinger.

SRDII regulering i Norge

Et forslag til implementering av SRD II ble lagt fram for offentlig høring i november 2019. Høringen følger en tidligere høring av januar 2019. Kommentarene som ble mottatt i den forrige høringen har resultert i et endret forslag. Konsultasjonen tar for seg implementeringen av bestemmelsene i SRD II om utstederens rett til å identifisere sine aksjonærer og forvalterens forpliktelser til å overføre informasjon om selskapshandlinger fra utsteder til aksjonærene samt lette aksjonærenes utøvelse av sine aksjonærrettigheter.

Forslaget inneholder også vesentlige endringer i reglene for generalforsamling. Hensikten med endringene er å legge til rette for deltagelse av aksjonærer registert på en forvalterkonto (nominee). Aksjonærer registrert på en slik type konto som har til hensikt å delta på generalforsamlingen, må varsle utstederen tre dager før generalforsamlingsdagen. Det foreslås også at registreringsdatoen (record date) for generalforsamlingen skal være fem dager før møtedato. Selskaper med aksjer som handles på en regulert markedsplass må offentliggjøre en liste over alle aksjonærene som deltok på møtet.

I henhold til de foreslåtte reglene vil norske aksjeselskaper være forpliktet til å offentliggjøre en liste over alle aksjonærer i selskapet, inkludert forvalterregistrerte aksjonærer. Direktivets regler vil derfor være gjeldende ikke bare for selskaper med aksjer som er tatt opp til handel på et regulert marked. Denne veiledningen (kun engelsk) gir en detaljert oversikt over hvorfor det hjelper å kjenne aksjonærene dine og hvordan din bedrift kan dra nytte av SRD II.

Høringen ble avsluttet 6. januar 2020. Det forventes at et forslag vil bli lagt fram for det norske parlamentet i første halvår av 2020 for at de endrede reglene skal kunne implementeres innen implementeringsfristen for SRD II i september 2020.

Euronext Securities Oslo vil fortsette å overvåke samt gå i dialog med klienter og myndigheter om videre implementeringer av SRD II og vil invitere til SRD II-seminar i mars. En egen invitasjon vil bli sendt innen kort tid.

Privatpersoner strømmer til Oslo Børs og Merkur Market

Back

Veksten i antall investorer har økt vesentlig det siste året. Bare på Oslo Børs ser vi en økning på 18% av norske privatinvestorer.

De norske handelsplassene ser i år en stor økning i både nynoteringer samt antall nye privatinvestorer. Hele 70.000 nye privatpersoner har i år valgt å investere på Oslo Børs. Vi ser også en økning av antall nye investorer på Merkur Market, hvor det i utgangen av september var registert hele 51.000 investorer, hvorav 83% er menn.

Investeringer i ESG selskaper er veldig populært for både kvinner og menn på begge markedsplasser. Aksjene som tiltrekker seg flest nye investorer i dette segmentet, er NEL ASA (OB) og Aker Offshore Wind (Merkur).

Tall fra Merkur Market:

Gjennomsnittsalder på Merkur Markets for norske privatinvestorer per september:
Kvinner = 45.9 år (OB = 50.4 år)
Menn = 45.5 år (OB = 53.3 år)

Antall norske privatpersoner per september:
Kvinner = 8.863
Menn = 42.451

Status september (3.kvartal) norske privatpersoner:

Kvinner

Topp 5 selskaper basert på antall unike investorer:
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• KAHOOT! AS
• QUANTAFUEL ASA
• LIFECARE AS

Topp 5 selskaper basert på verdi på konto:
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• MERCELL HOLDING

Menn

Topp 5 selskaper basert på antall unike investorer:
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• LIFECARE AS

Topp 5 selskaper basert på verdi på konto:
• QUANTAFUEL ASA
• KAHOOT! AS
• AKER OFFSHORE W
• AKER CARBON CAP
• ANDFJORD SALMON

Mest populære aksjer
Aker offshore og Aker carbon er de mest populære aksjene basert på antall private investorer i alle fylker i Norge og alle aldersgrupper per september.

Aker Carbon:
Kvinner: Nesten 60% av de kvinnelige investorene er mellom 30-54 år, 15% er under 30 år
Menn: 53% av de mannlige investorene er mellom 40-69 år, 17% er under 20 år.

Aker Offshore:
Kvinner: Nesten 60% av de kvinnelige investorene er mellom 30-54 år, 13% er under 30 år
Menn: 52% av de mannlige investorene er mellom 40-69 år, 18% er under 20 år.

Mest verdier
Ser man hvor kvinner og menn har størst andel av verdiene sine på Merkur Markets er dette QUANTAFUEL ASA. Dersom man ser på antall beholdninger er det Lavo. TV AS kvinner har størst beholdning, for menn er dette Zenith Energy.

Play Magnus
Totalt fikk Play Magnus 149 investorer første noteringsdagen;
• 33 av disse er utenlandske investorer
• 116 av disse er norske investorer (102 organisasjoner og 14 privatpersoner)
De 14 norske privatinvestorene i Play Magnus er hovedsakelig menn mellom 40-69 år, hovedvekten av de nye investorene har bostedsadresse i Oslo.

Investoraktivitet på Euronext Growth gjennom 2020

Back

Antall privatinvestorer i det norske markedet har eksplodert i 2020, og bare markedsplassen Euronext Growth har nå tiltrukket seg nærmere 60 000 investorer

Euronext Growth (tidligere Merkur Market) startet året med å ha cirka 10 400 private investorer. Totalt sett opplevde året tosifret veksttall i prosent i 7 av 11 måneder. August var måneden med den sterkeste veksten, hvor antall investorer mer enn doblet seg opp til 44 000. Ved utgangen av november hadde Euronext Growth i underkant av 60 000 privatinvestorer som betyr en vekst av året på om lag 475%, sammenlignet 450 000 lokale privatinvestorer på Oslo Børs’ hovedmarked som så en økning av lokale privatinvestorer med 18% innen utgangen av oktober. Antallet investorer forventes å øke ytterligere i 2021, men ikke i samme tempo.

Graf-til-sak-om-retail-investorer-romjulen-2020-768x447

2020 er også et rekordår for nynoteringer på Euronext Growth, hvor 2020 forventes å ende på 49 nynoteringer. Det har også vært en stor økning i antall Aksjesparekonti (ASK) som nå har passert 560 000 konti. Dette utgjør en vekst på 46% i 2020.

 

Skatterapportering 2021

Back

Euronext Securities Oslo ønsker å informere om viktige datoer i forbindelse med skatterapporteringen for 2021

Vennligst se vedlagt brev for mer informasjon og de aktuelle datoene.

Kristine Bastøe blir ny administrerende direktør i Euronext Securities Oslo

Back

Kristine Bastøe tar over som sjef for Euronext Securities Oslo fra og med 1. mars etter Audun Bø.

Kristine har bred erfaring fra finans, både fra selskapssiden og rådgivning. Hun begynte i Euronext Securities i 2017 som innleid konsulent, og har vært fast ansatt som leder av seksjonen produkt siden 2019. I løpet av disse årene har hun jobbet med en rekke forretningsrelaterte prosjekter og bygd opp organisasjonsstruktur på tvers av de fire landene hvor Euronext Securities har kontorer. Hun har også bred erfaring med komplekse endringsprosjekter fra sin tid som konsulent.   

Kristine vil lede utviklingen av Euronext Securities Oslo, og hun blir en viktig bidragsyter i arbeidet med å virkeliggjøre strategien om å skalere opp Euronext Securities til å bli en europeisk tilbyder av tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer.  Over de neste tre årene skal Euronext Securities utvide tjenestetilbudet, etablere felles plattformer på tvers av de fire markedene, skalere opp aktiviteten på tvers av Europa og forbedre kundeopplevelsen.  

Tidligere i år ble det annonsert at Audun har valgt å tre til side. Han blir i organisasjonen frem til senest 30. juni for å tilrettelegge for en god overgang.  

Kristine new CEO Oslo

Invitasjon og program – Post Trade Norway 2022

Back

I samarbeid med sentrale aktører i det norske verdipapirmarkedet, inviterer Euronext Securities Oslo (tidl. VPS) til Post Trade Norway konferanse 17. november 2022 på Bjørvika Konferansesenter i Oslo

Som tidligere år forsøker vi å belyse relevante og interessante temaer som treffer norske post trade aktører. Programmet i år er variert i både innhold og format.

TID TEMA AKTØRER
09:00 – 09:10 Velkommen og introduksjon av agenda Anders Tvilde, Nordea
Sveinung Dyrdal, Euronext Securities Oslo
09:10 – 09:40 Dagens makrotema: «Trangere tider» Kjetil Olsen, sjefsøkonom, Nordea
09:40 – 10:10 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Knut Haugan, seksjonssjef, Finanstilsynet
10:10 – 10:30 Aktuelle saker fra Skatteetaten Leif Martin Sande, Sanan Mahmood, Morten Gaarder Larsen, Skatteetaten
10:30 – 10:50 Pause og mingling 
10:50 – 11:30 Paneldiskusjon: AML/KYC – hvordan går det nå? Morten Brundtland (panelleder), Head of Compliance & Risk, Carnegie
11:30 – 12:00 Aktuelle saker fra Euronext Securities Oslo Kristine Bastøe, administrerende direktør, Euronext Securities Oslo
12:00 – 13:00 Lunsj 
13:00 – 13:20 SRDII – konsekvenser for det norske markedet Frode Stave, Head of Corporate Actions, DNB
Alexander Wathne, Product Owner, Euronext Securities Oslo
13:20 – 14:10 Paneldiskusjon: Norsk markedspraksis innenfor post trade – en trussel eller
en mulighet for det norske markedet?
Lars Erik Jensen (panelleder), Head of Securities Services, Citibank Norway
14:10 – 14:30 ESG og Digitalisering Aleksander Nervik, EVP, Digital Products & Development, Nordic Trustee
14:30 – 14:55 Pause og mingling 
14:55 – 15:30 Dagens sikkerhetstema: «Sikkerhet i en usikker tid» Roar Thon, fagdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
15:30 – 15:50 Aktuelle saker fra Swift Eivind Lysaker Almaas, Head of Settlement, DNB
15:50 – 16:00 Oppsummering av dagen Anders Tvilde, Nordea
Sveinung Dyrdal, Euronext Securities Oslo
16:00 – Forfriskninger og mingling  

Vi håper du har anledning til å sette av dagen sammen med oss for faglig påfyll. Etter konferansen inviterer vi til forfriskninger og sosialt samvær med kollegaer i bransjen.