Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Fritaksmetodelisten

Fritaksmetoden som følger av skatteloven § 2-38 gjelder som utgangspunkt for aksjeselskapers porteføljeinvesteringer i aksjeselskaper som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS.

Konsekvensen av at en gevinst, tap eller utbytte omfattes av fritaksmetoden er at selskapet som realiserer beholdningen eller mottar utbyttet ikke kan beskattes for gevinst eller kreve fradrag for tap det året beholdningen blir realisert. For utbytter gjelder egne regler som følger av skatteloven § 2-38 sjette ledd. Det er spesielt viktig å bemerke at utbytter som omfattes av fritaksmetoden, likevel skal beskattes med 3 prosent. Sistnevnte gjelder kun for norske skattepliktige selskaper som mottar utbytter og tilsvarende utdelinger.

Månedlig oppdatert liste for kun NOK 499,- per måned. Minstetid ved bestilling er 6 måneder. Etter dette kan abonnementet avsluttes. For kontoførere og andre tjenesteytende aktører gjelder egne priser.

Listen oppdateres ved slutten av hver måned.

Klikk her for å bestille listen over selskaper som kvalifiserer for fritaksmetoden.

jdwiese@euronext.com

 

Forbehold of ansvarsfraskrivelse
Listen viser aksjer på Oslo Børs som er registrert innenfor EØS, basert på informasjon fra de utstedende selskaper og deres kontoførere/tilretteleggere. Listen må av den grunn kun betraktes som veiledende for vurderingen av om en investering omfattes av fritaksmetoden, og er ikke uttømmende. Euronext Securities Oslo tar videre forbehold om at selskaper i listen vil kunne falle utenfor fritaksmetoden i enkelte tilfeller. Det er i alle tilfeller den skattepliktiges eget ansvar at investeringer behandles innenfor eller utenfor fritaksmetoden, og Euronext Securities Oslo tar ikke ansvar for riktigheten av disse opplysningene som fremgår avlisten, herunder eventuelle krav som måtte oppstå ved bruk av listen.
Euronext Securities Oslo gjør oppmerksom på at listen ikke gir all nødvendig informasjon for å vurdere om en gevinst, tap eller utbytte omfattes av fritaksmetoden.

 

Contacts

Jo Daniel Wiese - Euronext Securities Oslo

Jo Daniel Wiese

Head of Tax Services, Euronext Securities Oslo

+47 92082182

jdwiese@euronext.com