Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Oslo Børs som tilbudsmyndighet

Visit this page in English

Les denne siden på norsk

Verdipapirhandelloven (”vphl.”) kapittel 6 regulerer tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av noterte selskaper. Loven gjennomfører direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud i norsk rett (Take-over direktivet). Oslo Børs er tilbudsmyndighet.

Tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses ved erverv av mer enn 1/3 av stemmene i et selskap notert på norsk regulert marked. Dette innebærer en plikt for erververen til å gi de øvrige aksjonærene i selskapet et tilbud om å erverve deres aksjer.

Gjentatt tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses igjen ved erverv av mer enn 40 % og 50 % av stemmene.

Etterfølgende tilbudsplikt
Dersom en aksjeeier tidligere har passert en av tilbudspliktsgrensene på en måte som ikke utløste tilbudsplikt (for eksempel ved arv eller ved etablering av konsolidert gruppe), utløses tilbudsplikt ved et hvert etterfølgende erverv.

Salg av aksjer
En aksjonær som erverver aksjer over tilbudspliktsgrensen kan unngå tilbudsplikt ved å selge de aksjene som overstiger tilbudspliktsgrensen innen fire uker etter ervervet.

Frivillig tilbud
Reglene om frivillig tilbud omfatter tilbud til flere om kjøp av aksjer som innebærer at tilbudsplikt utløses hvis tilbudet aksepteres av de som har fått det.

Norske tilbudsregler
Oslo Børs er tilbudsmyndighet for selskaper som er omfattet av de norske tilbudsreglene. De norske tilbudsreglene omfatter i utgangspunktet frivillig eller pliktig tilbud på aksjer i alle selskaper som er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess.

Tilbud med delt lovvalg
For selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, gjelder særskilte regler om delt myndighet og lovvalg.

Overtagelsestilbud med tilknytning til flere EØS-stater

I vedlagte dokument gis en oversikt over hvilke bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 6 som etter Oslo Børs' vurdering kommer til anvendelse i forbindelse med tilbud på selskaper med tilknytning til flere EØS-stater enn Norge.

Oppdelingen innebærer en operasjonalisering av skillet oppstilt i verdipapirforskriften § 6-14, jf. takeoverdirektivet (2004/25/EF) art 4(2)(e). Det understrekes at i tilfelle motstrid mellom forskriftens bestemmelse og vedlagte dokument, vil forskriftens bestemmelser gå foran.

 • PDF

Oversikt – regler ved grensekryssende tilbud

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-09/Rule%20document%20-%20tabell%20over%20hvilke%20bestemmelser%20i%20vphl%20kapittel%206%20som%20kommer%20til%20anvendelse%20for%20hhv%20registreringsstatens%20myndigheter%20og%20det%20regulerte.pdf
Oversikt – regler ved grensekryssende tilbud Norwegian
Bart
28/10/2020

Praksis

Oslo Børs publiserer vedtak og uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger og praksis i den årlige publikasjonen Vedtak og uttalelser.

Forhold vedrørende overtakelsestilbud er samlet i et eget kapittel.

Nyttige lenker

 Vedtak fattet av Børsklagenemnden

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser

Tidligere vedtak og uttalelser er inntatt i årlige samlinger utgitt av Oslo Børs. Samlingene består av utdrag fra Oslo Børs' vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger eller praksis.

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser

Delt lovvalg og myndighet - overtagelsestilbud med tilknytning til flere EØS-stater

For selskaper som har aksjer notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, men som er hjemmehørende i en annen EØS-stat, gjelder særskilte regler om delt myndighet og lovvalg.

Oslo Børs har utarbeidet en liste over noterte selskaper som bla. inneholder en angivelse av om selskapet faller inn under EØS-regler om delt myndighet og lovvalg; Oversikt over noterte selskapers hjemstat mv.

Oslo Børs har videre utarbeidet en oversikt over hvilke bestemmelser i vphl. kapittel 6 som etter Oslo Børs' vurdering kommer til anvendelse i forbindelse med tilbud på selskaper med tilknytning til flere EØS-stater enn Norge.

Oppdelingen innebærer en operasjonalisering av skillet oppstilt i verdipapirforskriften § 6-14, jf. Take-over direktivet (2004/25/EF) art 4(2)(e). Det understrekes at i tilfelle motstrid mellom forskriftens bestemmelser og vedlagte oversikt, vil forskriftens bestemmelser gå foran; Oversikt – regler ved grensekryssende tilbud

Dispensasjon fra tilbudsplikt ved overføring innen konsolidert gruppe

Tilbudsplikt utløses også ved erverv fra noen vedkommende er identifisert med når erververen alene eller sammen med en eller flere av de nærstående passerer tilbudspliktsgrensen som følge av ervervet. Oslo Børs kan, i egenskap av å være tilbudsmyndighet, i særlige tilfeller gjøre unntak fra tilbudsplikt ved erverv fra noen vedkommende er identifisert med. Formålet med dispensasjonshjemmelen er å motvirke at tilbudspliktsreglene forhindrer hensiktsmessig restrukturering av selskaper. Samtidig skal unntaksregelen ikke innebære en uthuling av tilbudsplikten. Unntaksbestemmelsen i vphl. § 6-2 (3) kodifiserer praksis etter tidligere lov som unntok overdragelser innen konsern mellom heleide selskaper. Etter lovens forarbeider vil vurderingstemaet være om overdragelsen utgjør et kontrollskifte, eller kan utgjøre et ledd i en kjede transaksjoner som kan utgjøre et kontrollskifte.

Søknad om dispensasjon skal rettes til juridisk avdeling ved Oslo Børs. Det endelige vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden.

Under følger de vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt ved overføring innen konsolidert gruppe som Oslo Børs har fattet siden 2014. Vedtak fra tidligere år er inntatt i den årlige publikasjonen Vedtak og uttalelser.

 • PDF

2022-12-13 - Belships ASA - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-12/2022-12-13_-_belships_asa_-_dispensasjon_tilbudsplikt_-_publish.pdf
2022-12-13 - Belships ASA - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Bart
14/12/2022
 • PDF

2022-11-14 - Flex LNG Ltd. - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids

English Version

/sites/default/files/2022-11/2022-11-14%20-%20Flex%20LNG%20Ltd.%20-%20Exemption%20from%20the%20Norwegian%20rules%20on%20take-over%20bids.pdf
2022-11-14 - Flex LNG Ltd. - Exemption from the Norwegian rules on take-over bids English
Ariel
15/11/2022
 • PDF

2022-10-14 - Odfjell Drilling Ltd og Odfjell Technology Ltd - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2023-01/2022-10-14%20-%20Odfjell%20Drilling%20Ltd%20og%20Odfjell%20Technology%20Ltd%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt%20-%20Publish.pdf
2022-10-14 - Odfjell Drilling Ltd og Odfjell Technology Ltd - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Ariel
11/01/2023
 • PDF

2022-09-26 - Höegh Autoliners ASA - Dispensasjon tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-09/2022-09-26%20-%20H%C3%B6egh%20Autoliners%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt%20-%20Publish%20.pdf
2022-09-26 - Höegh Autoliners ASA - Dispensasjon tilbudsplikt Norwegian
Bart
27/09/2022
 • PDF

04-02-22 - RAK Petroleum plc - Exemption from the mandatory offer obligation

English Version

/sites/default/files/2022-02/04-02-22%20-%20RAK%20Petroleum%20plc%20-%20Exemption%20from%20the%20mandatory%20offer%20obligation.pdf
04-02-22 - RAK Petroleum plc - Exemption from the mandatory offer obligation English
Bart
08/02/2022
 • PDF

2022-01-12 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Solon Eiendom ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2022-01/2022-01-12%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20Solon%20Eiendom%20ASA.pdf
2022-01-12 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Solon Eiendom ASA Norwegian
Bart
13/01/2022
 • PDF

2021-12-08 - Klaveness Combination Carriers ASA - Dispensasjon tilbudsplikt.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-12/2021-12-08%20-%20Klaveness%20Combination%20Carriers%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt.pdf
2021-12-08 - Klaveness Combination Carriers ASA - Dispensasjon tilbudsplikt.pdf Norwegian
Bart
09/12/2021
 • PDF

2021-10-22 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i BEWi ASA og KMC Properties ASA

Norwegian Version

/sites/default/files/2021-12/2021-10-22%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20BEWi%20ASA%20og%20KMC%20Properties%20ASA%20-%20To%20be%20published.docx.pdf
2021-10-22 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i BEWi ASA og KMC Properties ASA Norwegian
Bart
28/12/2021
 • PDF

2020-12-01 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Siem Offshore Inc

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/2020-12-01%20-%20Vedtak%20om%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20i%20Siem%20Offshore%20Inc.pdf
2020-12-01 - Vedtak om dispensasjon fra tilbudsplikt i Siem Offshore Inc Norwegian
Bart
21/12/2020
 • PDF

2020-07-08 Vedtaksbrev fra Oslo Børs - Klubben Vekst Temp AS

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-12/2020-07-08%20Vedtaksbrev%20fra%20Oslo%20B%C3%B8rs%20-%20Klubben%20Vekst%20Temp%20AS.pdf
2020-07-08 Vedtaksbrev fra Oslo Børs - Klubben Vekst Temp AS Norwegian
Bart
21/12/2020
 • PDF

2020-03-10 Gjentatt tilbudsplikt og etterfølgende erverv overgangsregel

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2020-03-10%20-%20Gjentatt%20tilbudsplikt%20og%20etterf%C3%B8lgende%20erverv%20overgangsregel.pdf
2020-03-10 Gjentatt tilbudsplikt og etterfølgende erverv overgangsregel Norwegian
Bart
29/10/2020
 • PDF

2019-10-15 - Norske Skog - Exemption from mandatory offer obligation Publication version.pdf

English Version

/sites/default/files/2020-09/2019-10-15%20-%20Norske%20Skog%20-%20Exemption%20from%20mandatory%20offer%20obligation%20Publication%20version.pdf
2019-10-15 - Norske Skog - Exemption from mandatory offer obligation Publication version.pdf English
Bart
03/09/2020
 • PDF

2018-08-14 - Grieg Seafood ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2018-08-14%20-%20Grieg%20Seafood%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20%281%29.pdf
2018-08-14 - Grieg Seafood ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2017-12-29 Saga Tankers ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-12-29%20Saga%20Tankers%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2017-12-29 Saga Tankers ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2017-12-01 Northern Drilling Ltd - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-12-01%20Northern%20Drilling%20Ltd%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20-%20vedtaksbrev.pdf
2017-12-01 Northern Drilling Ltd - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2017-08-09 EVRY ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-08-09%20EVRY%20ASA%20-%20Dispensasjon%20tilbudsplikt.pdf
2017-08-09 EVRY ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2017-07-05 SalMar ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2017-07-05%20SalMar%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2017-07-05 SalMar ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2016-12-28 Wilson ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-12-28%20Wilson%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2016-12-28 Wilson ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2016-07-08 REM Offshore ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2016-07-08%20REM%20Offshore%20ASA%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2016-07-08 REM Offshore ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2015-07-02 Interoil Exploration and Production ASA - Exemption from the mandatory offer obligation.pdf

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-09/2015-07-02%20Interoil%20Exploration%20and%20Production%20ASA%20-%20Exemption%20from%20the%20mandatory%20offer%20obligation_0.pdf
2015-07-02 Interoil Exploration and Production ASA - Exemption from the mandatory offer obligation.pdf Norwegian
Bart
28/10/2020
 • PDF

2015-09-15 Havfisk ASA og Ocean Yield ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2015-09-15%20Dispensasjonsbrev%20Aker%20Capital%20AS.pdf
2015-09-15 Havfisk ASA og Ocean Yield ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2014-09-17 Hexagon Composites ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/2014-09-17%20Flakk%20Holding%20I%20AS%20-%20Dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt%20%28med%20vedlegg%29.pdf
2014-09-17 Hexagon Composites ASA – Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon Norwegian
Bart
30/10/2020
 • PDF

2014-01-29 I.M. Skaugen SE - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-10/IMS%20Eikland%20dispensasjon%20fra%20tilbudsplikt.pdf
2014-01-29 I.M. Skaugen SE - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Norwegian
Bart
30/10/2020

Anbefaling om informasjon om selskapsovertakelse på selskapets nettsider

En stor andel av selskapene notert på Oslo Børs er utenlandske, og utenlandsandelen i mange av de noterte selskapene er høy. Det kan være utfordrende for investorer og andre markedsaktører å finne, og tilegne seg informasjon om regelverk det er nødvendig å ha kjennskap til i forbindelse med handel i noterte selskaper. Oslo Børs anbefaler derfor at noterte selskaper på sin hjemmeside informerer om relevant regelverk. Oslo Børs har utarbeidet en anbefaling og et eksempel for norske noterte selskaper.

I forhold til regler om selskapsovertakelse er det i anbefalingens pkt. 2 anbefalt at selskapene på sin hjemmeside inntar en kort beskrivelse av de regler om overtakelsestilbud som gjelder i forholdt til selskapet, herunder:

 • Hvilket lands regler om overtakelsestilbud som gjelder og hvilken tilbudsmyndighet som fører tilsyn. Ved delt lovvalg og tilsyn bør fremstillingen inneholde en oppsummering av den saklige grensedragningen.
 • Terskler for inntreden av tilbudsplikt.
 • Regler om minste tilbudspris.
 • Når et mulig bud må offentliggjøres.
 • Eventuelle bestemmelser i vedtektene som kan være relevant ved overtakelsestilbud.

Kontroll av tilbud og tilbudsdokument

I egenskap av å være tilbudsmyndighet skal Oslo Børs godkjenne tilbud og tilbudsdokument utarbeidet i forbindelse med frivillige og pliktige tilbud, samt forøvrig påse at reglene i vphl. kapittel 6 overholdes av tilbyder og målselskap gjennom tilbudsprosessen.

Forvaltningsmyndighet
Når Oslo Børs opptrer i egenskap av å være tilbudsmyndighet utøver Oslo Børs forvaltningsmyndighet. En rekke av forvaltningslovens bestemmelser vil derfor komme til anvendelse. Vedtak vil kunne klages inn for Børsklagenemnden.

Oversendelse av tilbudsdokument for gjennomgang
I forbindelse med oversendelse av tilbudsdokument til Oslo Børs for gjennomgang skal det fylles ut en standard sjekkliste med referanser til verdipapirhandellovens innholdskrav. Videre skal det legges ved svar på enkelte innledende kontrollspørsmål knyttet til tilbudspris og likebehandling av aksjonærer.

Det vil normalt bli tildelt to saksbehandlere fra børsens side. Saksbehandlingstid anslås til å være 12-14 arbeidsdager. Saksbehandlingen vil imidlertid kunne variere avhengig av de problemstillinger som oppstår. For grensekryssende tilbud som er underlagt delt lovvalg kan godkjennelsesprosessen ta noe lenger tid ettersom gjennomgang og godkjennelse må koordineres med annen tilbudsmyndighet. 

I forbindelse med oversendelse av første utkast til tilbudsdokument for pliktige og frivillige tilbud til Oslo Børs for gjennomgang skal det fylles ut en standard sjekkliste med referanser til verdipapirhandellovens innholdskrav.

Videre skal det legges ved svar på enkelte innledende kontrollspørsmål knyttet til tilbudspris og likebehandling av aksjonærer.

 • DOCX

Sjekkliste tilbudsdokument - frivillige og pliktige tilbud

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Sjekkliste%20tilbudsdokument%20-%20frivillige%20og%20pliktige%20tilbud.docx
Sjekkliste tilbudsdokument - frivillige og pliktige tilbud Norwegian
Bart
28/10/2020
 • DOCX

Kontrollspørsmål om pris og likebehandling - pliktig tilbud

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Kontrollsp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20pris%20og%20likebehandling%20-%20pliktig%20tilbud.docx
Kontrollspørsmål om pris og likebehandling - pliktig tilbud Norwegian
Bart
28/10/2020
 • DOCX

Kontrollspørsmål pris og likebehandling - frivillige tilbud

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Kontrollsp%C3%B8rsm%C3%A5l%20om%20pris%20og%20likebehandling%20-%20frivillig%20tilbud.docx
Kontrollspørsmål pris og likebehandling - frivillige tilbud Norwegian
Bart
28/10/2020

Unntak fra norske regler om overtakelsesbud

Oslo Børs kan, i egenskap av å være tilbudsmyndighet, ved enkeltvedtak helt eller delvis gjøre unntak fra bestemmelsene i vphl. kapittel 6 om oppkjøpstilbud i forhold til:

 • norsk selskap hvis aksjer er notert på både Oslo Børs eller Oslo Axess  og regulert marked i stat utenfor EØS, eller
 • selskap med forretningskontor i stat utenfor EØS, hvis aksjer er notert på Oslo Børs eller Oslo Axess .

Oslo Børs har i børssirkulære nr. 11/2007 angitt nærmere retningslinjer for utøvelsen av dispensasjonsmyndigheten.

Slik dispensasjon er gitt til selskaper oppført på hjemstatslisten med Norge som hjemstat, men hvor det er markert «Nei/no» mht. om norske tilbudsregler gjelder.

 • PDF

Circular_No_11_2007

English Version

/sites/default/files/2020-10/Circular_No_11_2007.pdf
Circular_No_11_2007 English
Bart
28/10/2020

I henhold til vphl. § 6-15 kan Oslo Børs kreve gebyr av tilbyder i forbindelse med kontroll av tilbud og tilbudsdokument. Oslo Børs’ gebyrer i forbindelse med slik kontroll fremgår av oversikt over avgifter for utstedere på Oslo Børs/Euronext Expand (Oslo Axess).

Oslo Børs kan på forespørsel påbegynne kontroll av tilbudsdokumentet på konfidensiell basis før tilbudet er offentlig kjent. Avgiften påløper ved påbegynt kontroll. 

Relevante direktiver, forordninger og ESMA-uttalelser

Direktivet om overtakelsestilbud (2004/25/EF)

 • PDF

ESMA: Public statement concerning shareholder cooperation and acting in concert

English Version

/sites/default/files/2020-09/Public%20statement%20concerning%20shareholder%20cooperation%20and%20acting%20in%20concert.pdf
ESMA: Public statement concerning shareholder cooperation and acting in concert English
Bart
02/09/2020

Melding om inntreden av tilbudsplikt

Det følger av vphl. § 6-8 at en investor som har inngått avtale om erverv som vil utløse tilbudsplikt, straks skal gi melding om dette til Oslo Børs (tilbudsmyndigheten) og til målselskapet. I meldingen skal det blant annet angis om det vil bli fremsatt tilbud om kjøp av de øvrige aksjer i selskapet eller om det vil foretas nedsalg.

Den aktuelle meldingen kan sendes til  ma@oslobors.no . Oslo Børs vil deretter sørge for offentliggjøring.

Melding om beslutning av frivillig tilbud

Det følger av vphl. § 6-19 at den som har fattet en beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud, straks skal gi melding til Oslo Børs (tilbudsmyndigheten) og til målselskapet.

Den aktuelle meldingen kan sendes til  ma@oslobors.no . Oslo Børs vil deretter sørge for offentliggjøring.

Endringer i tilbud

Endringer i tilbudet, som fremmes på grunnlag av forbehold om slike endringer i det opprinnelige tilbudet, skal godkjennes av Oslo Børs og fremmes innen utløpet av den opprinnelige tilbudsperiode.

Se nærmere informasjon om fremgangsmåte for slike endringer i børssirkulære 9/2012.

 

 • PDF

Circular No. 9-2012

English Version

/sites/default/files/2020-09/Circular%20No.%209-2012.pdf
Circular No. 9-2012 English
Bart
02/09/2020

Tvangsinnløsning uten forutgående pliktig tilbud

Det følger av vphl. § 6-22 (3) at en tilbyder som etter å ha fremsatt frivillig tilbud har ervervet eierandel tilsvarende mer enn ni tideler av de stemmeberettigede aksjene i målselskapet, kan gjennomføre tvungen overføring av gjenværende aksjer uten at det først er fremsatt pliktig tilbud dersom følgende vilkår er oppfylt:

 • Tvungen overføring iverksettes senest fire uker etter at erverv av aksjer ved frivillig tilbud er gjennomført,
 • løsningssummen tilsvarer minst det laveste beløp tilbudsprisen ville ha vært ved pliktig tilbud, og
 • det stilles tilsvarende garanti som ved fremsettelse av pliktig tilbud etter § 6-10 syvende ledd. Allmennaksjelovens regler om deponering av løsningssum gjelder ikke i den utstrekning det er stilt slik garanti.

Oslo Børs, vil i egenskap av å være tilbudsmyndighet, kontrollere om vilkårene for slik tvangsinnløsning er oppfylt. Tilbyder må i den forbindelse besvare enkelte kontrollspørsmål knyttet til pris og transaksjoner (inntatt nedenfor), samt oversende utkast til garantidokument for kontroll. Før godkjennelse kan gis må tilbyder ha oversendt dokumentasjon på at tilbyder eier mer enn 90 % av aksjene i målselskapet (utskrift fra VPS), bekreftet kopi av styrevedtaket om tvangsinnløsning samt underskrevet garanti fra banken. Det må videre bekreftes av iverksettingstidspunktet for tvungen overføring er senest fire uker etter at erverv av aksjer ved frivillig tilbud er gjennomført.

Merk at tilbyder bør være tidlig ute med å avklare tidsplan og prosess for godkjennelse av tvangsinnløsning uten forutgående tilbud med saksbehandlerne. Dette er blant annet viktig for å sikre at aksjene suspenderes på riktig tidspunkt. Oslo Børs vil offentliggjøre kopi av bankgarantien sammen med melding om at vilkårene for tvangsinnløsning uten forutgående pliktig tilbud er oppfylt og at garanti er godkjent.

 • DOC

Kontrollspørsmål løsningssum - tvangsinnløsning etter frivillig tilbud

Norwegian Version

/sites/default/files/2020-11/Kontrollsp%C3%B8rsm%C3%A5l%20l%C3%B8sningssum%20-%20tvangsinnl%C3%B8sning%20etter%20frivillig%20tilbud.doc
Kontrollspørsmål løsningssum - tvangsinnløsning etter frivillig tilbud Norwegian
Bart
28/10/2020

Contact