Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Oppgjør

I det sentrale oppgjørssystemet for verdipapirer (VPO), foretar Euronext Securities Oslo en multilateral avregning av de handlene som er meldt inn til en avtalt oppgjørsdag

På grunnlag av nettoavregningen gjennomfører Norges Bank pengeoppgjøret og Euronext Securities Oslo verdipapiroppgjøret mellom oppgjørsdeltakerne. Betaling mellom oppgjørsdeltakerne og deres investorer skjer utenfor VPO.

Oppgjørssystemet

Euronext Securities Oslo bruker internasjonale standarder og oppgjør av verdipapirhandler i det norske verdipapirmarkedet kjennetegnes av:

  • Oppgjør gjennom verdipapirforetak eller oppgjørsagent.
  • Deltakere i oppgjøret er verdipapirforetak, oppgjørsagenter eller CCPer.
  • Oppgjørsdeltakerne må stille likviditetsgaranti for å delta i verdipapiroppgjøret ved enten å ha konto i Norges Bank, eller tilgang til en konto i Norges Bank ved å tilknytte seg en bank som har slik konto, likviditetsbank.
  • Levering mot betaling (DvP) – NOK (sentralbankpenger)
  • Multilateral netting
  • Utvidet dekningskontroll ved bruk av flere konti

VÅRE TJENESTER

vps-clearing-and-settlement-es-osl-3-2

VPS Oppgjørsinfo

Tjeneste spesielt utviklet for verdipapirforetak og oppgjørsagenter som er deltagere i det sentrale verdipapiroppgjøret.

Tjenesten benyttes primært til spørringer, men kan også benyttes til å registrere transaksjoner som skal gjøres opp i det sentrale verdipapiroppgjøret.

extended-balance-check-and-sweeping-3-es-osl-3-2

Utvidet dekningskontroll og sweeping

Euronext Securities Oslo tilbyr denne tjenesten for å bidra til å sikre at oppgjøret går i orden som planlagt.

Dersom det ved salg ikke er dekning på verdipapirforetakets konto, kan det søkes dekning på en annen konto som foretaket eier.

settlement-benchmark-2-es-osl-3-2

VPS Settlement Benchmark

Tjenesten gir oppgjørsdeltakerne nyttig og lett forståelig informasjon om oppgjøret i Euronext Securities Oslo.

Oppgjørsdeltakerne får oversikt over oppgjørsgrad, antall handler og verdien av de oppgjorte handlene, pengeoppgjøret i Norges Bank og låneordningene i Euronext Securities Oslo.

message-exchange-iso-15022-and-iso-20022-2-esosl-3-2

Meldingsformidling ISO 15022 og ISO 20022

Euronext Securities Oslo bruker en internasjonal standard for transaksjonsutveksling innen verdipapirsektoren, ISO 15022 og ISO 20022.

Produktet henvender seg først og fremst til oppgjørsdeltagere i Euronext Securities Oslo-systemet, men for deler av tjenestespekteret vil også kontoførere kunne nyttiggjøre seg av tjenesten. I tillegg er det utviklet meldinger for Corporate Actions.

Deltakere i verdipapiroppgjøret

Hvilke sentrale motparter som er deltakere i VPO NOK fremgår av listen som det er link til nedenfor

Det fremgår av VPO NOK Regelverket punkt 4.2 at VPS ved endringer i VPO NOK Regelverket skal konsultere interesseorganisasjoner som representerer en ikke ubetydelig del av deltakerne, samt sentrale motparter som er deltakere i VPO NOK. Interesseorganisasjoner som representerer en ikke ubetydelig del av deltakerne er Finans Norge og Verdipapirforetakenes Forbund.

Deltakere i Verdipapiroppgjøret 

Contacts

Anne Ekeren Bjone - Euronext Securities Oslo

Anne Ekeren Bjone

Head of Settlement, Euronext Securities Oslo

aebjone@euronext.com