Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

VPS Settlement Benchmark

Tjenesten gir oppgjørsdeltakerne nyttig og lett forståelig informasjon om oppgjøret i VPS.

Det blir enkelt å sammenligne egne oppgjørsdata med data fra resten av markedet. Likviditetsbanker kan også benytte tjenesten.

Oppgjørsdeltakerne får oversikt over oppgjørsgrad, antall handler og verdien av de oppgjorte handlene, pengeoppgjøret i Norges Bank og låneordningene i VPS. Tjenesten gir informasjon om alle handler med børsnoterte og unoterte egenkapital- og rentepapirer.

Egne tall og tilsvarende tall for hele markedet kan enkelt hentes ut, og oppgjørsdeltakerne kan følge med på sin oppgjørsgrad i forhold til den gjennomsnittlige oppgjørsgraden i markedet. Det er også mulighet til å sammenligne sin andel av oppgjørsverdiene med tilsvarende tall for totalmarkedet.

Åpne konfigurasjonsalternativer

Oppgjørsverdi

Viser verdien av alle oppgjorte transaksjoner. Her finnes også statistikk for fordelingen av oppgjørsverdiene mellom norske og utenlandske verdipapirforetak. Oppgjørsverdiene fordeles på børsnoterte og unoterte egenkapital- og rentepapirer.

Antall transaksjoner

Inneholder opplysninger om antall transaksjoner som ble meldt inn, hvor mange som ble gjort opp enten på opprinnelig oppgjørsdag eller senere, og verdien av disse. Her finnes også informasjon om avviste og forskjøvede transaksjoner.

Oppgjørsgrad

Viser andelen av transaksjoner som er gjort opp på opprinnelig avtalt oppgjørsdag. Den beregnes for verdipapirforetak og oppgjørsagenter hver for seg og totalt. Oppgjørsgraden beregnes både på grunnlag av antall transaksjoner og oppgjørsverdier, og separat for egenkapital- og rentepapirer. Oppgjørsgraden beregnes også inklusiv forskyvning.

Pengeoppgjøret i Norges Bank

Inneholder opplysninger om det sentrale pengeoppgjøret. Statistikken for likviditetsbanker viser båndlagte midler, prognose/behov og den faktiske oppgjørsverdien for de oppgjørsdeltakere som likviditetsbanken stiller garantier for. Statistikken for oppgjørsdeltakere viser stilt likviditet i forhold til prognose/behov og den faktiske verdien av oppgjøret.

Låneordninger

Gir oversikt over hvilke verdipapirer som kan lånes i VPS’ poollåneordning og hvilke oppgjørsdeltakere som benytter seg av denne. Oversikten viser antall poollån og tilbakeleveringer, bilaterale lån og verdien av disse, samt eventuelle udekkede lånebehov. Denne statistikken gir rene markedsdata og viser ikke data for den enkelte deltaker.

Informasjon om oppgjør

  • Oppgjør 1 – åpner kl. 08.00
  • Oppgjør 2 – åpner ca. kl. 12.20
  • Oppgjør 3 – åpner ca. kl. 15:00

Contacts

Anne Ekeren Bjone - Euronext Securities Oslo

Anne Ekeren Bjone

Head of Settlement, Euronext Securities Oslo

aebjone@euronext.com