Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Forskning og studentprosjekter

Adgang til innsyn i Euronext Securities Oslo’ registre for forskningsformål

Verdipapirregisterloven åpner nå for at forskere kan søke om innsyn i ellers taushetsbelagte opplysninger fra verdipapirregisteret (Euronext Securities Oslo).

Loven innfører videre taushetsplikt for forskere og andre som utfører arbeid i forbindelse med forskningsoppgaven om opplysninger som de mottar. De kan straffes for brudd på plikten. Resultatet av forskningen kan forskerne offentliggjøre i anonymisert form. Det vises til verdipapirregisterloven § 8-4 for nærmere informasjon om forskeres taushetsplikt.

Loven gir som fremgår adgang til å oppheve taushetsplikten til bruk for forskningsformål «når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser». Loven krever således en helhetsvurdering av om et aktuelt prosjekt er «rimelig» og at det ikke foreligger avgjørende motforestillinger (i loven uttrykt med ordene «ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser»). I uttrykket «rimelig» ligger at forskningsprosjektet er fornuftig å gjennomføre og har gode grunner for seg; det vil blant annet kunne legges vekt på om forskningen har allmenn interesse. Ulempekriteriet tilsier at en må vurdere hvilke motforestillinger som måtte gjøre seg gjeldende. Her vil blant annet personvern og risikomomenter ved utlevering måtte hensyntas. Det fremgår av forarbeidene til loven at det er meningen at dispensasjonspraksis skal være snever og sikre at tilliten til Euronext Securities Oslo ikke blir svekket.

researchers-and-students-1-es-osl-3-2

Om søknader

Forskere som ønsker tilgang til opplysninger fra Euronext Securities Oslo-registeret skal legge fram en fullstendig søknad om innsyn; en søknad som redegjør for prosjektet, behovet for tilgang til taushetsbelagte opplysninger, vilkår som er nevnt i loven (§ 8-3, 2. ledd gjengitt ovenfor) og hvordan forskerens taushetsplikt for øvrig skal sikres overholdt.

VPS legger til grunn at følgende forhold som et minimum må omtales i søknaden:

  • Begrunnelse for søknaden.
  • Spesifikasjon av hvilke opplysninger søknaden omfatter.
  • Begrunnelse for eventuell søknad om utlevering av personopplysninger. Kan identifikasjon sløyfes?
  • Angivelse av hvordan opplysningene er tenkt håndtert og oppbevart, fysisk og elektronisk sikret, for å ivareta forskernes taushetsplikt.
  • Beskrivelse av hvem som er ansvarlig og hvem som skal se opplysningene. Dersom noen i utlandet skal ha tilgang til dataene skal dette fremgå av søknaden.
  • Angivelse av prosjektets varighet og om opplysningene kan slettes.
  • Dersom prosjektet forutsetter at det etableres kontakt med de som opplysningene gjelder skal dette omtales særskilt.
  • Dersom andre institusjoner eller organisasjoner har vært involvert i forbindelse med prosjektet (for eksempel Datatilsynet, Forskningsrådet, Finansmarkedsfondet), skal dette fremgå av søknaden.

Euronext Securities Oslo har behov for at søknaden konkretiser så nøyaktig som mulig hvilke opplysninger som trenges for å oppfylle formålet med forskningsprosjektet.

Det kan stilles vilkår for tillatelsen etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Som eksempel på vilkår som kan tenkes fastsatt er vilkår om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha tilgang til dem, om oppbevaring (lagring), tilbakelevering eller sletting av materiale. Graden av personidentifikasjon skal ikke gå lenger enn hva som er nødvendig for å nå formålet. Derfor kan det kreves at identitetsopplysninger som navn og fødselsnummer skal skjules før opplysninger leveres ut. Det kan være aktuelt å kreve at personer som identifiseres ikke blir kontaktet, slik loven nevner. Når prosjektet er avsluttet kan det stilles krav om at der det er utlevert personopplysninger tas vekk nok detaljer i datasettet til at koblingsparametere forsvinner.

Uforpliktende forhåndsuttalelse

Forut for den formelle søknadsprosessen som er beskrevet her, kan forskere be Euronext Securities Oslo om en ikke-bindende forhåndsuttalelse. Det kan være behov for slik uttalelse mht. hvorvidt det er mulig å framskaffe dataene som ønskes i et prosjekt gjennom Euronext Securities Oslo og en angivelse av når opplysningene vil kunne gis. Det kan også bes om et kostnadsoverslag fra Euronext Securities Oslo.

Vederlag

Verdipapirregisterloven § 8-5 fastsetter at et verdipapirregister kan kreve vederlag for utlevering av opplysninger. Også Euronext Securities Oslo’ arbeid med forhåndsuttalelse og søknad om innsyn vil faktureres etter medgått tid. Se Prisliste her.

Forskere

Verdipapirregisterloven åpner nå for at forskere kan søke om innsyn i ellers taushetsbelagte opplysninger fra verdipapirregisteret (Euronext VPS).

Lovendringen legger til rette for samfunnsnyttig forskning på slike opplysninger samtidig som hensynene bak taushetsplikten ivaretas på en god måte.

Studenter

Basert på en applikasjon kan Euronext VPS gi studentene data og informasjon som er avgjørende for sitt prosjekt eller oppgave.

Søknaden må gjennomgå den samme prosedyren og kontrollen som en forsker. Se søknadsprosessen og nødvendige trinn her. (Mangler lenke)

Contacts

Christian A. Viken - Euronext Securities

Christian A. Viken

EVP, Customer Experience and Analytics

data.vps@euronext.com