Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

SRDII tjenester fra Euronext Securities Oslo

Back

SRD II-regulering i det norske markedet er i ferd med å bli bestemt. Og Euronext Securities Oslo er i ferd med å utvikle tjenester som sikrer at utstedere og forvaltere vil kunne oppfylle kravene i den nye forskriften.

Vi vil forbedre vår portal for utstedere, VPS Issuer Services (VIS) med alle tjenester som er nødvendige for at utstederne skal være i samsvar med den nye forskriften. I samarbeid med Euronext Corporate Services vil Euronext Securities Oslo tilby aksjonæranalyser slik at utsteder kan samhandle med sine aksjonærer, øke likviditeten og utvide sin aksjonærbase. Investorer vil motta informasjon om bedriftens handlinger gjennom bruk av ISO-meldinger og eksisterende portaler som VPS Investortjenester (VIP). Endelig vil Euronext Securities Oslo muliggjøre kommunikasjon med mellommenn gjennom automatiserte prosesser som vil sikre en effektiv flyt av kommunikasjon.

SRD II tjenester fra Euronext Securities Oslo

Euronext Securities Oslo utvikler for tiden tjenester og funksjoner for SRD II basert på følgende tre pilarer:

  1. Generalforsamlings løsning
    Generalforsamlings løsningen vil bli forbedret for å sikre at utstedere og deres formidlere oppfyller SRD II-kravene.
  2. Shareholder Identification Services
    Euronext VPS utvikler for tiden ISO 20022-meldinger for å støtte utstedere sitt behov for å avsløre sine aksjonærer som er plassert på en forvalter konto (nominee). Videre vil der tilbys funksjonalitet for utstedere å bestille aksjeeieridentifikasjon ved å bruke VPS Issuer Services. Aksjonæridentifikasjonstjenester vil bli levert i samarbeid med Euronext Corporate Services.
  3. Corporate Action
    Euronext Securities Oslo vil tilby tjenester som sikrer aksjonærene utøvelse av aksjonærenes rettigheter ved å gi sluttinvestoren informasjon om alle selskapshandlinger i VPS Investortjenester og ved å sende informasjon til forvaltere gjennom ISO-meldinger.

SRDII regulering i Norge

Et forslag til implementering av SRD II ble lagt fram for offentlig høring i november 2019. Høringen følger en tidligere høring av januar 2019. Kommentarene som ble mottatt i den forrige høringen har resultert i et endret forslag. Konsultasjonen tar for seg implementeringen av bestemmelsene i SRD II om utstederens rett til å identifisere sine aksjonærer og forvalterens forpliktelser til å overføre informasjon om selskapshandlinger fra utsteder til aksjonærene samt lette aksjonærenes utøvelse av sine aksjonærrettigheter.

Forslaget inneholder også vesentlige endringer i reglene for generalforsamling. Hensikten med endringene er å legge til rette for deltagelse av aksjonærer registert på en forvalterkonto (nominee). Aksjonærer registrert på en slik type konto som har til hensikt å delta på generalforsamlingen, må varsle utstederen tre dager før generalforsamlingsdagen. Det foreslås også at registreringsdatoen (record date) for generalforsamlingen skal være fem dager før møtedato. Selskaper med aksjer som handles på en regulert markedsplass må offentliggjøre en liste over alle aksjonærene som deltok på møtet.

I henhold til de foreslåtte reglene vil norske aksjeselskaper være forpliktet til å offentliggjøre en liste over alle aksjonærer i selskapet, inkludert forvalterregistrerte aksjonærer. Direktivets regler vil derfor være gjeldende ikke bare for selskaper med aksjer som er tatt opp til handel på et regulert marked. Denne veiledningen (kun engelsk) gir en detaljert oversikt over hvorfor det hjelper å kjenne aksjonærene dine og hvordan din bedrift kan dra nytte av SRD II.

Høringen ble avsluttet 6. januar 2020. Det forventes at et forslag vil bli lagt fram for det norske parlamentet i første halvår av 2020 for at de endrede reglene skal kunne implementeres innen implementeringsfristen for SRD II i september 2020.

Euronext Securities Oslo vil fortsette å overvåke samt gå i dialog med klienter og myndigheter om videre implementeringer av SRD II og vil invitere til SRD II-seminar i mars. En egen invitasjon vil bli sendt innen kort tid.