Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Foreslåtte endringer i VPS’ Regelverk om hvitvasking og sanksjoner

Back

Euronext Securities Oslo varsler med dette enkelte endringer i VPS’ Regelverk om hvitvasking og sanksjoner. Vi ber om at eventuelle merknader til forslaget er Euronext Securities Oslo i hende innen 19. mai 2021

Det følger av gjeldende Regelverk og Standardvilkår at kontofører skal overholde de forpliktelser som hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler pålegger et verdipapirregister. Dette er ikke i samsvar med den nye hvitvaskingsloven, som legger rapporteringsplikten på kontofører og ikke verdipapirregisteret, når verdipapirregisteret benytter ekstern kontofører. Euronext Securities Oslo foreslår å endre reglene slik at kontofører som er rapporteringspliktig skal overholde forpliktelsene etter hvitvaskingsloven eller tilsvarende utenlandske regler, i samsvar med hvitvaskingsloven.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond er, sammen med kontofører investor, rapporteringspliktige for andelseiere i verdipapirfond de har til forvaltning. Normalt gjennomfører forvaltningsselskapene kundetiltak for andelseierne ved tegning og før kundeforholdet etableres. Dette er imidlertid ikke mulig der en kontofører investor foretar overførsel av fondsandeler fra en konto til en annen konto. Der mottaker ikke allerede har et kundeforhold til forvaltningsselskapet medfører overførselen at forvaltningsselskapet ikke etterlever kravene i hvitvaskingsloven. Euronext Securities Oslo foreslår på denne bakgrunn å endre Regelverk og Standardvilkår slik at den som foretar overførselen etter samtykke fra mottaker skal gi forvaltningsselskapet de nødvendige kundeopplysninger og ikke skal overføre fondsandelene før dette er godkjent av forvaltningsselskapet. Det foreslås at den som overfører andelene også skal gi opplysninger og dokumentasjon som skal innhentes etter skatteforvaltningsforskriften om hvor kontohaver og reell rettighetshaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende/amerikansk statsborger (CRS/FATCA). 

Forholdet mellom Euronext Securities Oslo og kontoførerne ved gjennomføring av internasjonale sanksjoner er i dag ikke regulert i Regelverk eller Standardvilkår. Euronext Securities Oslo foreslår at det inntas i Regelverk og Standardvilkår at Euronext Securities Oslo skal foreta oppslag i internasjonale sanksjonslister publisert av EU, FN og USA, og at dersom Euronext Securities Oslo eller kontofører blir kjent med at utsteder eller kontohaver kan være underlagt internasjonale sanksjoner, skal de informere hverandre. Kontofører skal sørge for å iverksette tiltak for å avdekke om utsteder eller kontohaver er underlagt slike sanksjoner, og gjennomføre påkrevde tiltak.

Høringsbrev om hvitvasking og sanksjoner (pdf)