Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Børskurset for styremedlemmer

Tilbake

-

Online

Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Covid-19 har vi valgt å sette opp kurset som et webinar med mulighet til å stille spørsmål underveis.

Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.             

Oslo Børs besluttet å innføre et kompetansekrav for styremedlemmer som innebærer at styremedlemmer må ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på børsens markedsplasser. Det nye kompetansekravet trådte i kraft 1. juli 2013. Vi gjør oppmerksom på at kompetansekravet ikke gjelder for renteutstedere og utstedere på Merkur Market.  

Obligatorisk etterutdanning

Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

Program:

08:30-08:45

Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
v/ Øivind Amundsen, børsdirektør Oslo Børs

08:45-09:45

Bruk av kapitalmarkedet
V/Petter Bakken, Head of Corporate Finance, Arctic Securities
V/ Kristian Pande Horn, Head of Corporate Finance, Arctic securities

09:45-09:55

Pause

09:55-10:55

Regelverk for noterte selskaper
V/ Per Gunnar Ølstad, Markedsovervåking og -administrasjonOslo Børs

10:55-11:00

Pause

11:00-12:00

Styrets rolle i et børsnotert selskap
V/ Lars Knem Christie, Partner, Advokatfirmaet BAHR
V/ Arne Tjaum, Partner, Advokatfirmaet BAHR

12:00

Avslutning

Kursavgift: 

Kr. 2.500,-

ør seminaret vil du motta en link for å koble deg opp.

Avbestillingsvilkår: 

Avbestilling til og med 16. september - Ingen avgift
Avbestilling etter 16. september - Full avgift
Avbestilling må skje skriftlig pr e-post til  kurs@oslobors.no

Foredragsholdere

Petter Bakken
Petter Bakken var en av grunnleggerne av Arctic Securities i 2007. Han jobbet tidligere for Orkla Finans /SEB Enskilda fra 1991 - 2007, de siste 13 årene som sjef for Corporate Finance i Norge. Før det jobbet han for SEB i Frankfurt (1987 - 1991). Han har bred erfaring fra alle typer corporate finance-transaksjoner i det norske markedet, både innenfor M&A og ECM. Petter har en Diplom Kaufmann-grad fra Unviersität Mannheim, Tyskland (1982 - 1987)

Kristian Pande Horn
Kristian Pande Horn leder Corporate Finance avdelingen i Arctic Securities. Kristian har mer enn 10 års erfaring fra ulike stillinger, inntil 2017 som leder for Arctic Securities`fixed income team. Han jobbet 3 år for Thommessen før han startet i Arctic i 2011. Han har en master i juss fra Universitetet i Oslo.

Per Gunnar Ølstad
Per Gunnar Ølstad er senior kursnoteringsleder ved børsens markedsovervåking. Han har vært ansatt ved Oslo Børs siden 2007, og har hatt ulike roller bl.a. knyttet til børsnoteringsprosesser og ansvar for energisektoren, før han gikk inn i børsens kontroll- og tilsynsfunksjoner i 2016. Tidligere arbeidserfaring knytter seg til regnskapsarbeid i Norlandia Eiendom. Ølstad er autorisert renteanalytiker fra NFF, han har en master i finans og er utdannet ved BI og University of Wisconsin – Madison.

Lars Knem Christie
For mer informasjon om Lars Knem Christie klikk her

Arne Tjaum
For mer informasjon om Arne Tjaum klikk her

Praktisk informasjon

Dato: 22.09.2020
Tid: Kl. 08:30 - 12:00
Pris: 2.500,-

Klikk her for påmelding