Denne siden er tilgjengelig på flere språk
Select Language

Diverse presiseringer i utstedereglene på Euronext Growth Oslo

Back

Presisering i veiledning til regel 3.12.1 i Euronext Growth Oslo Regelbok Del II

Oslo Børs har lagt inn en veiledning til regel 3.12.2 i Euronext Growth Regelbok Del II som omhandler krav om konsernregnskap. I veiledningen er det presisert at kravet om konsoliderte regnskaper betyr at unntaksregler i relevant lovgivning, som gjelder for utstedere klassifisert som små foretak, ikke kan anvendes for at kravet om utarbeidelse av års- og halvårsrapport på konsolidert grunnlag skal være oppfylt.

Presisering i notis 2.2 punkt 6 knyttet til innhold i søknad om opp opptak til handel ved fleksibel- og fast track-prosess på Euronext Growth Oslo

I notis 2.2 punkt 6 fremkommer det hvilken informasjon søknaden skal inneholde ved fleksibel prosess og fast track-prosess, hvor standard søknadsskjema ikke benyttes.  Det er nå inntatt en presisering om at søknaden også skal inneholde en bekreftelse på at selskapet påtar seg å overholde reglene som gjelder for Euronext Growth Oslo, jf. notis 2.2 punkt 1 (3), samt en bekreftelse fra Euronext Growth Advisor på at utstederen tilfredsstiller alle opptaksvilkår og er egnet for opptak til handel på Euronext Growth Oslo, jf. notis 2.2 punkt 1 (4).

Oppdatert standard søknadsskjema 

Det følger av regel 5.2.2 i Euronext Growth Oslo Regelbok Del II at dersom Euronext Growth Advisor, dens reelle rettighetshavere og personer med ledelsesansvar har eierskapsinteresse i utsteder, skal dette skal opplyses om i søknaden om opptak til handel. Videre skal det i søknaden opplyses om det er søkt om unntak fra uavhengighetskravene i punkt 5.2.2.

Oslo Børs har inntatt et nytt punkt 1.8 i standard søknadsskjema hvor slik informasjon skal inntas.

I søknadsskjemaet punkt 1.3.2.1 og 1.3.2.2, som er knyttet til regel 2.1.4.1 og 2.1.4.2 i Euronext Growth Regelbok Del II om ledelse og styret, er det presisert at opplysninger som gjelder forhold som kan ha betydning for vurderingen av egnethet, ikke skal begrenses til siste 5 år.

Lenker

Lenker i regelverket på Oslo Børs og Euronext Growth Oslo er nå oppdatert.

 

News category